SCADA and Industry applicationsMES
dashboards

Prehľadové grafy a schémy MES systémov, vizualizácia vybraných dát.


IMS Smartmetering
energetické dáta.

Zverejnenie nameraných dát odberateľov podľa pravidiel určených Vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z. Poskytuje odberateľom prehľad o ich historických odberoch.


Portál pre
obchodníkov s energiami

Zobrazuje aktuálny pohľad na kontrakty v systéme SELT a vybrané burzové údaje. Jednotlivým kontraktom je možné priradiť príznak schválenia alebo zamietnutia s online odozvou v systéme.


UNIZA
research centre

Žilinská univerzita - výskumné centrum, monitoring inteligentnej budovy dostupný online.


IPESOFT
PM Toolkit

Performance Monitoring Toolkit automaticky sleduje a vyhodnocuje hlavné ukazovatele efektivity jednotlivých výrobných zariadení, liniek a celých prevádzok. Používa metodológiu celkovej efektivity zariadenia (OEE – Overall Equipment Effectivity)